Wet tegengaan onredelijk lange betaaltermijnen per 1 juli 2017 in werking getreden

Op 1 juli 2017 is de Wet tegengaan onredelijk lange betaaltermijnen (de “Wet”) in werking getreden. De Wet beoogt te voorkomen dat grote ondernemingen onredelijk lange betaaltermijnen afdwingen en dat een uiterste betaaltermijn van zestig dagen gaat gelden voor grote ondernemingen die een handelsovereenkomst sluiten met zelfstandige ondernemers of kleine of middelgrote ondernemingen.

Een onderneming is middelgroot of klein, indien op twee opeenvolgende balansdata, zonder onderbreking, is voldaan aan ten minste twee van de volgende drie criteria:

  1. volgens de balans met toelichting bedraagt de waarde van de activa, op basis van verkrijgings- en vervaardigingsprijs, niet meer dan           € 20.000.000;
  2. de netto-omzet over het boekjaar bedraagt niet meer dan € 40.000.000;
  3. het gemiddeld aantal werknemers over het boekjaar bedraagt minder dan 250.

Een “grote onderneming” is een onderneming die op twee opeenvolgende balansdata, zonder onderbreking, niet voldoet aan ten minste twee van deze drie criteria.

Indien na 1 juli 2017 in voorkomende gevallen een betalingstermijn van meer dan 60 dagen is overeengekomen, is de betalingstermijn nietig en wordt deze van rechtswege vervangen door een betalingstermijn van 30 dagen. Indien een grote onderneming niet binnen 30 dagen betaalt, mag de middelgrote of kleine onderneming wettelijke rente over de overschrijdingstermijn hanteren.

Voor bestaande overeenkomsten geldt een overgangsperiode van één jaar. Gedurende deze periode moeten betaaltermijnen langer dan 60 dagen conform de nieuwe wetgeving worden aangepast.

De Wet is opgenomen in artikel 6:119a lid 6 van het Burgerlijk Wetboek en is gebaseerd op Richtlijn 2011/7/EU van de Europese Unie. 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

terug